Obaveštenje

Početna strana

Došlo je do greške. Banka je vratila grešku: ()

Podaci o transakciji

ID donacije:

Status transakcije: Odbijena

Kod statusa transakcije:

Broj transakcije:

Datum: 06. 07. 2022. 00:46

Statusni kod 3D transakcije:

Podaci o organizaciji

Naziv: Fondacija Katalist - Donacije.rs

MB: 28826818

PIB: 108190899

Adresa: Takovska 38/1/23 Beograd